کاربر گرامی ثبت شکایات به یکی ازدو صورت حضوری و سیستمی میباشد
مقدار فیلد اجباری است.